Nesvarbu, ar ieškote sprendimų savo namams, ar verslui, „Samsung“ turi klimato sistemą, pritaikytą jūsų unikaliems poreikiams. „Samsung“ revoliucionuoja oro priežiūros pasaulį, pelnydama apdovanojimus klimato sistemomis, kurios pasaulyje pripažįstamos dėl savo inovacijų ir efektyvumo. Nauji „Samsung Luzon“ modeliai naudoja panašias technologines tobulinimo priemones ir turi tą patį naujai suprojektuotą platformą su stačiakampiu ir tvirtu siluetu, kuris harmoningai tinka bet kuriam erdvės tipui.

Pagrindinės Savybės:

• Greitas aušinimas – Greitai atvėsina kambarius iš kampo į kampą, todėl visada jausitės patogiai. Skaitmeninė inverterio stiprinimo technologija atvėsina orą 43% greičiau. Jo pažangus dizainas taip pat turi 15% didesnį ventiliatorių, 18% platesnį įsiurbimo angą ir 31% platesnį lapą, todėl šaltas oras pasklinda toliau ir plačiau, pasiekiant net iki 15 metrų.

• Automatinis valymas – Kai oro kondicionierius išjungiamas, automatinio valymo funkcija automatiškai įjungia ventiliatorių, kad pašalintų dulkes ir drėgmę iš šiluminio mainiklio, taigi jis išlieka švarus ir sausas, kas neleidžia bakterijoms ir pelėsiui augti.

• Paprastas filtravimas plius – Palaikykite oro kondicionierių veikiantį efektyviai, mažiau pastangų. Paprasti filtrai yra išorėje, viršuje, todėl juos lengva išimti ir išvalyti. Jo tanki tinklinė išlaiko šiluminio mainiklio švarą, o antibakterinis sluoksnis padeda apsaugoti jus nuo pavojingų ore esančių užkrėtimo medžiagų.

• „Dural fin+“ - Ilgalaikis aušinimas – ilgiau išliekite komfortiškai vėsūs. „Dural fin+“ pagamintas iš korozijai atsparaus medžiagos, kad apsaugotų kondensatorių nuo rūdijimo, kas padeda išlaikyti šiluminio mainiklio optimalų veikimą. Jo puiki korozijos atsparumo medžiaga apsaugo kondensatorių nuo rūdijimo, kas padeda išlaikyti optimalų veikimą.

• Eko režimas – Sutaupykite energiją, bet vis tiek išliekite vėsūs – Eko režimas naudoja mažiau kompresoriaus pajėgumo nei „normalusis režimas“, taip sumažindamas energijos sąnaudas. Tai leidžia jums aušinti efektyviau, kai lauke nėra per karšta arba tiesiog taupyti energiją ir pinigus bet kuriuo metu, todėl galite nerimauti dėl elektros sąskaitų.

• Geras miegas – Geras miego režimas sukūrė pageidaujamą klimatą giliam miegui. Kontroliuojant temperatūrą, jis jums užtikrina komfortą, todėl greitai užmiegate, giliai miegate ir atsikeliate atgaivę.

• R32 šaldiklis – Apsaugokite planetą, mažindami klimato kaitos poveikį.


Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.


Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”)

Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.


Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)

Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.


Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“) 

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.


Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.


Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu 

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.
Šis Samsung sieninis oro kondicionierius, modelis Luzon AR18TXHZAWKNEU-AR18TXHZAWKXEU, turi šilumos srauto galingumą 5,0 kW šildymo režime ir 6,0 kW vėsinimo režime. Tai reiškia, kad jis gali tiek vėsinti, tiek šildyti aplinką, ir šilumos srauto galingumas yra 5,0 kW šildymo režime ir 6,0 kW vėsinimo režime. Šis kondicionierius yra skirtas vidutinių iki didelių dydžių patalpoms ir gali būti naudingas tiek šildant, tiek vėsinant, priklausomai nuo sezono ir klimato sąlygų. Kadangi šis modelis turi didesnį šilumos srauto galingumą, jis gali būti tinkamesnis didesnėms patalpoms arba aplinkoms su didesniu šilumos nuostoliu. Tačiau svarbu įsitikinti, kad šis kondicionierius yra tinkamai sumontuotas ir naudojamas, kad būtų pasiektas optimalus naudojimo efektyvumas.


Techninė specifikacija:

Vidinio bloko modelis AR18TXHZAWKNEU

Išorinio bloko modelis AR18TXHZAWKXEU

Wi-Fi Nėra

Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C -10~46

Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C -15~24

Elektros maitinimas, Φ/V/Hz 1 / 220-240 / 50

Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 1.6/5.0/6.7

Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 1.3/6.0/8.0

Nominali šaldymo galia, kW 5

Nominali šildymo galia, kW 6

Minimali šaldymo galia, kW 1.6

Minimali šildymo galia, kW 1.3

Maksimali šaldymo galia, kW 6.7

Maksimali šildymo galia, kW 8

Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.32/1.39/2.18

Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW 0.27/1.71/2.5

Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW 1.39

Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW 1.71

Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 2.0/6.4/10.0

Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A 1.7/7.8/11.5

Nominali šaldymo darbinė srovė, A 6.4

Nominali šildymo darbinė srovė, A 7.8

Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m 30

Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m 15

Šaltnešio tipas R32

Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e 1.3/0.88

Šaldymo energijos klasė A++

Šildymo energijos klasė A

Šaldymo naudingumo koeficientas, EER 3.6

Šildymo naudingumo koeficientas, COP 3.51

Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER 6.8

Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP 3.8

Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min 15.8/14.4/13 šaldyme; 15.8/14.4/13.0 šildyme

Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min 50

Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) 41/-/25

Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) 57/-

Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 1055x299x215

Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm 880x638x310

Vidinio bloko svoris, kg 11.5

Išorinio bloko svoris, kg 39.7

Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 6.35 (1/4)

Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) 12.7 (1/2)

Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) OUT

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm 661

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm 310

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung sieninis oro kondicionierius Luzon AR18TXHZAWKNEU-AR18TXHZAWKXEU 5,0/6,0 kW

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AR09TXHZAWKNEU-AR09TXHZAWKXEU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 1,200.00€


Žymos: samsung, sieninis, oro, kondicionierius, luzon, ar18txhzawkneu-ar18txhzawkxeu, 5, 0/6, 0, kw, ar09txhzawkneu-ar09txhzawkxeu, sieniniai, oro, kondicionieriai