Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu („AI Auto Comfort“)

Mėgau­ki­tės išma­ne­­s­niu gyve­nimu naudo­dami „AI Auto Comfort“. Ši funk­cija auto­­­ma­ti­š­kai anali­zuoja kamba­­­rio sąly­gas, įren­gi­nio naudo­jimo įpro­čius ir opti­mi­zuoja įvai­rius reži­mus. Atsi­­­žvel­g­da­­mas į varto­tojų pagei­dau­jamą vidaus patalpų tempe­ra­tūrą ir faktinę lauko tempe­ra­tūrą, įren­gi­nys auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą, siek­da­­mas išlai­­kyti opti­ma­lias kamba­­rio sąly­gas.


Grei­tas atša­l­dy­­mas (,, Fast Cooling”)

Šis reži­­mas grei­tai atvė­sina patalpą nuo kampo iki kampo. Skai­t­me­ni­nio inve­r­te­­rio „Boost“ tech­­no­lo­gija atvė­sina orą 43 % grei­čiau. Be to, pažangi įren­gi­nio kons­t­ru­k­cija pasi­­žymi 15 % dide­s­niu venti­lia­to­riumi, 18 % platesne anga ir 31 % plate­s­niais spar­nais. Tad oras paskir­s­to­­mas toliau ir plačiau – net iki 15 metrų.


Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (inte­­gruo­tas Wi-Fi modu­lis)

Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Auto­ma­ti­nis išsi­va­ly­mas

Palai­kyti oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą nerei­kia jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­ma­tiš­kai išdžio­vins įren­ginį. Ji paša­lina drėgmę per 10–30 minu­čių pūsdama orą. Taip apsi­sau­goma nuo bakte­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.


Leng­vai valo­mas anti­bak­te­ri­nis filt­ras („Easy Filter Plus“) 

Efek­tyvų oro kondi­cio­nie­riaus darbą galima užtik­rinti įdedant mažiau pastangų. Filt­rai yra išorės viršuje, todėl juos paprasta išimti ir išva­lyti. Tankus tinkle­lis palaiko šilu­mo­kai­čio švarą, o anti­bak­te­rinė danga padeda apsi­sau­goti nuo oru plin­tan­čių pavo­jingų teršalų.


Apsau­go­tas nuo koro­zi­jos, kad vėsintų ilgai („DuraFin™ Plus“)

Išlai­ky­kite malo­nią vėsą dar ilgiau. „Ocean Fin“ paga­min­tas iš koro­zi­jai atspa­rios medžia­gos, kuri apsaugo nuo rūdi­jimo, o tai padeda palai­kyti opti­malų šilu­mo­kai­čio darbą. Neįti­kė­ti­nas atspa­ru­mas rūdims įrody­tas pasi­tel­kiant 480 val. drus­kos purš­kimo bandymą.

Taupo ener­giją, pini­gus, bet vėsina efek­ty­viai (ECO reži­mas)

Taupo ener­giją, bet vis tiek palaiko vėsą. Paly­ginti su įprastu režimu, ECO režimu naudo­jama mažiau komp­re­so­riaus galios, taigi suma­žėja ener­gi­jos suvar­to­ji­mas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efek­ty­viau, taupant tiek ener­giją, tiek pini­gus.


Mėgau­ki­tės geru miegu su „Good Sleep“ režimu 

Mėgau­ki­tės geru miegu kiek­vieną naktį! „Good Sleep“ reži­­­­mas auto­­­­ma­ti­š­kai valdo tempe­ra­tūrą ir pritaiko ją taip, kad per kiek­vieną jūsų miego ciklą apli­n­­­­kos sąly­gos būtų idea­­­­lios. Tad galite išnau­doti kiek­vieną miego minutę ir pabusti puikiai pail­­­­sėję. Be to, šis reži­­­­mas naudoja mažiau ener­gi­jos nei įprasto vėsi­nimo reži­­­­mas.


Samsung "Cebu – GEO" sieninis inverterinis kondicionierius, modelis AR12TXFYAWKNEU + AR12TXFYAWKXEU, yra aukštos efektyvumo šaldymo ir šildymo sprendimas, skirtas patalpoms iki 40 kvadratinių metrų. Šis modelis išsiskiria integruotu Wi-Fi moduliu, leidžiančiu jį valdyti ir stebėti nuotoliniu būdu per SmartThings programėlę. 

Jo savybės apima:

- Automatinį išvalymą, kuris po kiekvieno naudojimo automatiškai džiovina įrenginį, taip užtikrinant, kad kondicionierius išliktų švarus ir efektyvus be papildomų pastangų.

- Lengvai valomą antibakterinį filtrą, užtikrinantį švarų ir sveiką orą patalpoje.

- DuraFin™ Plus technologiją, užtikrinančią ilgalaikį įrenginio atsparumą korozijai ir optimalų veikimą.

- ECO režimą, kuris sumažina kompresoriaus galios suvartojimą ir taip padeda sutaupyti energiją, ypač ne itin karštomis dienomis.

- "Good Sleep" režimą, automatiškai reguliuojantį temperatūrą miego metu, kad užtikrintų optimalias sąlygas kiekvieno miego ciklo metu ir leistų mėgautis kokybišku poilsiu, tuo pačiu taupant energiją.


Techniniai duomenys rodo, kad šis modelis yra labai energijos efektyvus (A++ šaldymo ir A+ šildymo energijos klasės), o naudojamas šaltnešis R32 yra aplinkai draugiškesnis nei senesni šaltnešiai. Kondicionierius taip pat pasižymi plačiomis šaldymo ir šildymo temperatūrų ribomis, leidžiančiomis jį naudoti įvairiomis oro sąlygomis.


Samsung "Cebu – GEO" kondicionierius yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško patikimo, energijos taupymo ir patogumo sprendimo savo namų ar biuro oro kondicionavimui

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

SAMSUNG SIENINIS INVERTERINIS CEBU – GEO KONDICIONIERIUS AR12TXFYAWKNEU + AR12TXFYAWKXEU

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AR09TXFYAWKNEU-AR09TXFYAWKXEU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 800.00€


Žymos: samsung, sieninis, inverterinis, cebu, , geo, kondicionierius, ar12txfyawkneu, +, ar12txfyawkxeu, ar09txfyawkneu-ar09txfyawkxeu, sieniniai, oro, kondicionieriai