Stilius dvelkte dvel­kia

Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo patal­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stilin­goji „360 Cassette“ pertei­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir sklan­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Tolygiai paskirsto orą bei atvėsina kiekvieną kampelį

Visakryptė išleidimo anga Priešingai ne 4-krypčių kasečių tipo oro kondicionieriai, sukuriantys netolygaus oro srauto sritis, kurių negali pasiekti vėsus oras*, žiedinis oro išleidimo įrenginys pučia vėsų orą visomis kryptimis, todėl kiekviename patalpos kampelyje yra tokia pati temperatūra**. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.

Samsung kasetinis oro kondicionierius AC071RN4PKG/EU-AC071RXADKG/EU 7,1/8,0 kW

Maloniai vėsu, bet nešalta

Mentelių neturintis dizainas

Mentelių neturintis dizainas švelniai išsklaido vėsų orą po patalpą, todėl maloniai atvėsinsite nepajutę vėsaus oro gūsių**. Kadangi oro srauto neužblokuoja mentės, oro kondicionierius taip pat į aplinką skleidžia 25% daugiau oro*, o šis pasklinda didesniu atstumu. 


Stilin­gas ir intui­ty­vus

Dėl pažan­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfor­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­gož­damas jo aplin­kos.

Suprantamas ir intuityvus valdymas

Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas+ žiedinis LED ekranas

Intuityviai valdykite jo veikimą ir matykite, kur eina oras. Belaidžio nuotolinio valdiklio* lėtos eigos šaudyklė ir mygtukas siūlo smagų būdą reguliuoti oro srautą, o žiedinis LED ekranas rodo jo kryptį.Wi-Fi valdy­mas (reikalingas papildomas priedas)

Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur. 
Visakryptė išleidimo anga Priešingai ne 4-krypčių kasečių tipo oro kondicionieriai, sukuriantys netolygaus oro srauto sritis, kurių negali pasiekti vėsus oras*, žiedinis oro išleidimo įrenginys pučia vėsų orą visomis kryptimis, todėl kiekviename patalpos kampelyje yra tokia pati temperatūra**. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­skirsto toly­giai po visą patalpą, o patal­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio diskom­forto.


Stilius dvelkte dvel­­kia. Ši apvali kasetė ne tik puikiai vėsina/šildo pata­l­pas, bet ir yra puošni inte­rjero detalė. Šios kase­tės yra dviejų spalvų – juodos ir baltos. Stili­n­goji „360 Cassette“ pertei­­kia geriau­sius inte­rjero pojū­čius: kuria komfortą viduje esan­tiem žmonėms ir skla­n­džiai įsilieja į bet kurios erdvės dizainą.

Erdvi­nis vėsi­ni­­mas. Įren­gi­nys toly­giai 360 laip­s­nių kampu vėsina visas kamba­­rio dalis, nepa­­li­k­da­­mas neat­­­vė­sintų zonų. Kasetė, ,prili­pina” oro srautą prie lubų, dėl to nesi­­jau­čia šaltų oro gūsių.

Mente­­lių netu­ri­n­tis dizai­nas. Kadangi kons­t­ru­k­ci­joje nenau­do­ja­mos mente­­lės, nėra ir su jomis siejamų dulkių, kurios įpra­s­tai neigia­mai veikia oro kokybę, o išlei­džiamo oro grei­tis išlieka nepa­­ki­­tęs. Hori­zo­n­ta­liai išlei­džia­­mas oro srau­tas švel­niai išsi­­­s­klaido visame kamba­ryje.

Stili­n­gas ir intui­ty­vus. Dėl paža­n­gaus ir rafi­nuoto apskrito dizaino „360 Cassette“ teikia tolygų ir komfo­r­tišką vėsi­nimą visame kamba­ryje, neuž­­go­ž­dama jo apli­n­­kos.

LED ekra­nas. Inte­­gruo­tas LED ekra­nas užti­k­rina aiškiai matomą oro srauto valdymą, kurį galima nusta­tyti intui­ty­viais valdi­k­liais.

Gali­n­gas oro srau­tas. 360 laip­s­nių kampu išpu­čia­­mas oro srau­tas leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus. Auši­n­tu­vas turi tris venti­lia­to­rius, kurie orą paskirsto visi­š­kai toly­giai, o patalpa vėsi­nama visi­š­kai vieno­­dai. Vėsus oras keliauja palu­bė­mis ir pasi­­­skirsto toly­giai po visą patalpą, o pata­l­­poje esan­tys žmonės nejau­čia jokio disko­m­forto.

Preve­n­cija nuo konde­n­sato nute­kė­jimo. Konde­n­sato siur­b­lyje inte­­gruo­tas atbu­li­nis vožtu­vas nelei­džia konde­n­sa­tui nute­kėti atgal į konde­n­sato suri­n­kimo padą.Tai suma­žina vandens lygį konde­n­sato pade, todėl nerei­kės neri­mauti dėl konde­n­sato užsi­­s­to­­vė­jimo ar nute­kė­jimo į patalpą.

Auto­­ma­ti­nis persi­­ju­n­gi­­mas. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Įren­ginį galima valdyti tele­fonu bet kada ir iš bet kur.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Įmon­ta­vus jutiklį, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­mas nuo žmonių, o šildant – atvirk­š­čiai. Juti­k­lis gali būti montuo­ja­­mas tik su panele – PC4NUDMAN.


Samsung kasetinis oro kondicionierius AC140RN4PKG/EU-AC140RXADKG/EU yra galingas vienfazis oro kondicionierius su 13,4 kW (kilovatų) šiluminio galingumo pajėgumu. Šis kondicionierius yra skirtas naudoti komercinėse patalpose, kuriose reikalingas didelis oro srautas ir efektyvus patalpų vėdinimas arba šildymas.

13,4 kW šiluminio galingumo pajėgumas rodo, kad šis kondicionierius gali labai efektyviai šildyti arba vėdinti didelius patalpų plotus. Vienfazis K žymėjimas nurodo, kad šis kondicionierius yra skirtas naudoti vienfaziame elektros tinklo rėžime, kas gali būti svarbu atsižvelgiant į pastato elektros įrangos galimybes.


Samsung yra žinomas dėl savo aukštos kokybės, pažangių funkcijų ir patvarumo, todėl galima tikėtis, kad šis kondicionierius taip pat turi modernias technologijas, tokias kaip išmanusis valdymas, energijos taupymas ir kt.

Prieš įsigydami šį kondicionierių, būtina atsižvelgti į jūsų patalpos dydį, oro kondicionieriaus pajėgumus, elektros pajungimo galimybes ir kitus individualius poreikius. Taip pat svarbu pasitarti su specialistais dėl montavimo, priežiūros ir naudojimo rekomendacijų.


Vidinio bloko modelis

AC140RN4PKG/EU

Išorinio bloko modelis

AC140RXADKG/EU

Panelė

PC4NUDMAN

Wi-Fi

Reikalingas papildomas priedas

Jonizatorius

Reikalingas papildomas priedas

Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C

-15~50

Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C

-20~24

Elektros maitinimas, Φ/V/Hz

1 / 220-240 / 50

Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW

3.5/13.4/15.5

Šildymo galia ( min / stand / max ), kW

3.5/15.5/18.0

Nominali šaldymo galia, kW

13.4

Nominali šildymo galia, kW

15.5

Minimali šaldymo galia, kW

3.5

Minimali šildymo galia, kW

3.5

Maksimali šaldymo galia, kW

15.5

Maksimali šildymo galia, kW

18

Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW

0.80/4.76/6.45

Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW

0.70/4.62/7.36

Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW

4.76

Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW

4.62

Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A

3.7/20.6/28.0

Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A

3.5/20.0/32.0

Nominali šaldymo darbinė srovė, A

20.6

Nominali šildymo darbinė srovė, A

20

Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m

75

Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m

30

Šaltnešio tipas

R32

Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e

2.90/1.96

Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )

50g (>30m)

Šaldymo naudingumo koeficientas, EER

2.81

Šildymo naudingumo koeficientas, COP

3.35

Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER

6.4

Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP

4.1

Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min

32.4/27.1/22.8

Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min

110

Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)

45/41/37

Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)

53/54

Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm

947x365x947

Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm

940x1210x330

Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm

1000x66x1000

Vidinio bloko svoris, kg

25.5

Išorinio bloko svoris, kg

91.5

Panelės svoris, kg

3.6

Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )

9.52 (3/8")

Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )

15.88 (5/8")

Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )

OUT

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm

620

Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm

330

Kompresoriaus tipas

S-Inverter

Kompresoriaus modelis

UB5TN5450FJX

Kompresoriaus galia, kW

4.25

Kompresoriaus tepalų tipas

POE

Parašyti apžvalgą

Pastaba: HTML neišverstas!
    Blogas           Geras

Samsung kasetinis oro kondicionierius AC140RN4PKG/EU-AC140RXADKG/EU (vienfazis K) 13.4KW

  • Prekės ženklas: SAMSUNG
  • Produkto kodas: AC140RN4PKG/EU-AC140RXADKG/EU
  • Pasiekiamumas: Turime sandėlyje
  • 4,000.00€


Žymos: samsung, kasetinis, oro, kondicionierius, ac140rn4pkg/eu-ac140rxadkg/eu, (vienfazis, k), 13, 4kw, ac140rn4pkg/eu-ac140rxadkg/eu, kasetiniai, oro, kondicionieriai