Naudojimo taisyklės

Naudojimo taisyklės
Pirkimo - pardavimo taisyklės:
1.Bendrosios nuostatos
1.1. Šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) reglamentuojamos asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes www.orokondicionieriai.pro el. parduotuvėje ir UAB „PRO TECHNICS“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė bei kiti su prekių pirkimu – pardavimu susiję santykiai. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad šias Taisykles jis supranta ir jų laikysis.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas užsakydamas prekes el. parduotuvėje www.orokondicionieriai.pro privalo nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą. 
2.2. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje www.orokondicionieriai.pro tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę ir suformavęs užsakymą, kuriame nurodė visus užsakymui pateikti būtinus duomenis, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.
3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra archyvuojama UAB „PRO TECHNICS“ duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje www.orokondicionieriai.pro vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir LR įstatymais ar kitais teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti el.parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl:
4.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų pardavimo, jei Vartotojas pažeidė pakuotės apsaugas.
4.2.2. Prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo.
4.2.3. Kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
5. Pirkėjo pareigos
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir kitus su užsakymo įvykdymo susijusius mokėjimus ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas už el.parduotuvėje užsakytas prekes atsiskaito banko pavedimu, grynaisais pinigais arba naudojantis lizingo bendrovių teikiamomis vartojimo kreditų paslaugomis priklausomai nuo užsakymo pateikimo metu pasirinkto apmokėjimo būdo. Atsiskaitydamas pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti užsakymo numerį, kuris yra atsiunčiamas el.paštu Pirkėjui suformavus ir patvirtinus užsakymą.
5.3. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimą el.paštu info@orokondicionieriai.pro per 14 darbo dienas nuo sutarties sudarymo datos.
5.5. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių bei LR teisės aktuose numatytų reikalavimų.
6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas mėgina pakenkti ar pakenkia el.parduotuvės veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ar šias Taisykles, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo turi teisę nutraukti galiojančias pirkimo-pardavimo sutartis bei panaikinti galimybę Pirkėjui sudaryti naujas sutartis.
6.2. Pardavėjas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti ar laikinai sustabdyti el.parduotuvės veiklą. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius nuostolius.
7. Pardavėjo pareigos
7.1. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad el.parduotuvė veiks tinkamai ar, kad duomenų perdavimas vyks be klaidų, tačiau kartu įsipareigoja dėti visas įmanomas pastangas tinkamam el.parduotuvės veikimui. 
7.2. Pardavėjas įsipareigoja įvykdyti užsakymą per 1-4 darbo dienas nuo jo pateikimo datos (neskaičiuojami savaitgaliai ir valstybinės švenčių dienos, taip pat atvejai, kai prekių pristatymas užtrunka ne dėl Pardavėjo kaltės). Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, užsakymo įvykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo lėšų gavimo į Pardavėjo sąskaitą dienos. Apie vėluojantį užsakymo įvykdymo terminą Pardavėjas privalo informuoti Pirkėją iki Taisyklėse numatyto užsakymo įvykdymo termino pabaigos.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Pirkėjui pasiūlyti kitą prekę iš el.parduotuvės katologo arba sugrąžinti už užsakymą sumokėtus pinigus. Apie savo pasirinkimą gauti kitą prekę Pirkėjas informuoja Pardavėją el.paštu info@orokondicionieriai.pro arba tuo pačiu el.paštu pateikia prašymą grąžinti pinigus, kuriame būtinai nurodo savo asmens duomenis ir A/S numerį.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse numatytų reikalavimų.
8. Sutarties kaina ir apmokėjimas
8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje www.orokondicionieriai.pro nurodomos eurais su PVM. Pirkimo-pardavimo sutarties kainą sudaro visų perkamų prekių suma ir, užsakymų pristatymo į Pirkėjo pageidaujamą vietą atvejais, transporto išlaidos.
8.2. Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę reikalauti iš Pirkėjo avanso už užsakytas prekes.
8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali kisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius veiksnius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu tokiu atveju yra neatlyginami.
9. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka
9.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties
9.1.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

9.1.2. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti pinigų grąžinimo garantija, jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista, t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.
9.2.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
9.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.2.1 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.2.1 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 9.2.1 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.
9.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@orokondicionieriai.pro pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
9.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
9.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.
9.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.
9.2.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.2.7. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
9.3. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 9.1, 9.1.1- 9.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 
9.3.1. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.3.2. Pasinaudojus Taisyklių 9.1.1- 9.2.9 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo išlaidos.
9.3.3. Prekės pristatymo išlaidos negrąžinamos, jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą.
9.3.5.Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
10. Atsakomybė
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
10.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti neatsižvelgus į Pardavėjo siūlymus ir rekomendacijas, taip pat šių Taisyklių nesilaikymą, nors galimybė su jomis susipažinti Pirkėjui buvo suteikta.
10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
11. Neprastosios aplinkybės
11.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šias Taisykles nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti šias Taisykles.
12. Apsikeitimas informacija
12.1. Pardavėjas visą su užsakymo vykdymu susijusią informaciją siunčia Pirkėjo paskyroje nurodytu el.pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytais el.pašto adresais.
13. Garantiniai įsipareigojimai
13.1. Jūsų šaldytuvą, šaldiklį, ar kitą buitinės ar pramoninės technikos įrenginį suremontuos mūsų ar įgaliotos įmonės specialistai.
13.2. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi:
·  gedimams, atsiradusiems dėl stichinių nelaimių, gaisrų, naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploa-tavimo;
·  esant elektros tinklo sutrikimams;
·  prietaiso spalvos pakitimams (pageltimams, užsiteršimams ir pan.) ir rūdijimams;
·  sužalojimams, padarytiems eksploatuojant (valymo, skutimo įbrėžimams ir kitiems mechaninių pažeidimų padarytiems defektams);
·  defektams, atsiradusiems transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;
·  gaminio priedams, eksploatacinėms medžiagoms, pvz., nuotolinio valdymo pultams, keičiamoms lempoms, filtrams, lentynoms, dėžėms, rankenėlėms ir pan.;
·  aptiktiems pažeidimams, kuriuos sukėlė pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių arba vabzdžių patekimas į vidų, nepašalinus kalkių iš buitinio prietaiso.
13.3. Garantinė priežiūra gali būti nutraukta anksčiau negu numatyta, jeigu: prietaisas buvo eksploatuojamas ne pagal paskirtį ir ne vartotojo namų ūkyje, tenkinant asmeninius jo poreikius;
·  prietaisas buvo eksploatuojamas netinkamoje patalpoje, pvz., drėgnoje, šaltoje ar pan.;
·   prietaisas buvo sąmoningai sugadintas.
13.4. Defektai ar pažeidimai dėl gamintojo kaltės, aptikti garantinės apžiūros metu, šalinami nemokamai autorizuotos paslaugų įmonės, nurodytos garantiniame talone.
13.5. Nepateisinamai iškviesto technikos priežiūros punkto darbuotojo atvykimo išlaidas klientas apmoka pagal įmonės paslaugų įkainius.
14.Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Naudojimo taisyklės:
1. Parduotuvėje „orokondicionieriai.pro įsigyti prekes turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys.
1.1. registruotas klientas turi teisę pirkti juridinio asmens vardu: perkant, pristatymo informacijoje užtenka užpildyti juridinio asmens duomenis, kurie yra reikalingi formuojant PVM sąskaitą-faktūrą;
1.2. jaunesni nei 16 metų amžiaus fiziniai asmenys privalo turėti tėvų ar globėjų sutikimą.

2. Klientas atsako už pristatymo informacijos tikslumą:
2.1. labai prašome visada nurodyti teisingą pristatymo adreso pašto kodą. Savo pašto kodą galite rasti www.post.lt;
2.2. pateikus netikslią (ar klaidingą) informaciją UAB PRO TECHNICS komanda neatsako už galimus pristatymo nesklandumus, o taip pat turi teisę reikalauti atlyginimo už pakartotinį pristatymą dėl neteisingai nurodytos pirkėjo informacijos.

3. UAB PRO TECHNICS užtikrina savo lankytojų duomenų saugumą.
3.1. Įsipareigojame, kad duomenys, keliaudami tarp kliento kompiuterio ir serverio, nebus perskaityti arba pakeisti trečių šalių.